کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری ، مرداد ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

International Conference on Modern Research`s in Management, Economics and Accounting

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ايليا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری