پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع، تیر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

Fifth National Conference on Accounting Management and Industrial Engineering

پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع