چهارمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

چهارمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

Fourth National Conference on Accounting Management and Industrial Engineering

پوستر چهارمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

چهارمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع