اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.