اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- مدیریت

- اقتصاد