اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

پوستر اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی