چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری

4rd international conference on management, industrial engineering, economics and accounting

پوستر چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری

چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری