دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

2th international conference on management, industrial engineering, economics and accounting

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه امام صادق،دبيرخانه دائمي با همكاري دانشگاه امام صادق(ع) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری