چهارمین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

The 4th international conference on planning management, educational, social and psychological sciences

پوستر چهارمین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

چهارمین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی