سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی، فروردین ماه ۱۴۰۰

سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

Third Conference on Management, Educational, Social and Psychological Sciences

پوستر سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی