پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت

Fifth International Conference on Management and Social Science

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت