کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی، خرداد ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی

International Conference on Management, Economics, Financial System

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،شركت پندار انديش رهپو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی