چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد، آذر ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد

چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد