هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

8th National Conference on Mathematics, Payame Noor University

پوستر هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور