هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، آبان ماه ۱۳۹۴

هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

7th National Conference on Mathematics, Payame Noor University

هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه پیام نور واحد تبریز، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور