هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، آبان ماه ۱۳۹۴

هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

10th National Conference on Mathematics, Payame Noor University

هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه پیام نور واحد تبریز، برگزار گردید.