پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری، مرداد ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری

The fifth international conference on management, accounting, economics and banking

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری