اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

1th National Conference Semi-Arid Hydrology

پوستر اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،جهاد دانشگاهي استان كردستان -شركت آب منطقه اي استان كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک