دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي استان كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک