اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

The first national conference on water quality management and the third national conference on water consumption management

پوستر اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران،انجمن آب و فاضلاب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب