کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

پوستر کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی