هفتمین کنفرانس بینالمللی ترانسفورماتور، آبان ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بینالمللی ترانسفورماتور

7th International Transformer Conference and Exhibition

پوستر هفتمین کنفرانس بینالمللی ترانسفورماتور

هفتمین کنفرانس بینالمللی ترانسفورماتور در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ توسط ،فصلنامه ترانسفورماتور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بینالمللی ترانسفورماتور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بینالمللی ترانسفورماتور