اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور ، شهریور ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور

First International Transformer Conference and Exhibition

پوستر اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،مؤسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايراننيروگاه طرشت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور