بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران

28th annual congress of iranian society of pediatric surgeons

پوستر بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،انجمن جراحان کودکان ایرانانجمن جراحان كودكان ايران در شهر تهران برگزار گردید.