اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

First International Conference on Research Findings in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک