پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران، خرداد ماه 98

پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران

5 th. National Conference on Civil, Architectural & Municipal Engineering of IRAN

پوستر پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران

پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ توسط موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مهندسی عمران

زلزله
ژئوتکنیک
مهندسی سازه
مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی
راه و ترابری
مهندسی سواحل، بنادر و سازههای دریایی
مهندسی و مدیریت منابع آب
حمل و نقل
مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی محیط زیست
آب و فاضالب
مهندسی رودخانه
و سایر موضوعات مرتبط با مهندسی عمران

مهندسی معماری
معماری پایدار
معماری و هویت شهری
نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری اسالمی
معماری ادیان
روش ها و فناوری های نو در در معماری

گرافیک شهری و معماری خیابانی
تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
الگوهای معماری بومی
و سایر موضوعات مرتبط با مهندسی معماری

مهندسی شهرسازی
شهرسازی عمومی
شهرسازی اسلامی
نظریات شهرسازی
برنامه ریزی شهری
طراحی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
و سایر موضوعات مرتبط با مهندسی شهرسازیمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران