اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری

اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری

1st International Symposium of Climate Change and Dendrochronology in Caspian Ecosystems

اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده اکوسیستم های خزری در شهر ساری برگزار گردید.


محورهای همایش

درخت اقلیم شناسی
اقلیم و حوزه های آبخیز
اقلیم و آناتومی چوب
اقلیم و فیزیولوژی چوب
پالئوبوتانیک و تعیین سن درختی
ایزوتوپ های پایدار
اقلیم و اکولوژی جنگل
سایر جنبه های مرتبط: محیط زیست -بهداشت-مناطق ساحلی-ابعاد انسانی و اجتماعی و اقتصادی