اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

First Conference of Iranian Aerospace Propulsion

اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۱ توسط انجمن پیشرانش هوافضایی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران