اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

First Conference of Iranian Aerospace Propulsion

اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ توسط ،انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایرانانجمن پيشرانش هوافضايي ايران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران