اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

The First Iranian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis

اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران