اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران، اسفند ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

The First Iranian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis

اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه بیرجند،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران