ششمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات، مهر ماه ۱۳۸۹

ششمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

6th International Physical Asset Management Conference

ششمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۹ توسط ،گروه پژوهشي آريانا در شهر تهران برگزار گردید.