پنجمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات، مرداد ماه ۱۳۸۸

پنجمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

5th International Physical Asset Management Conference

پنجمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا برگزار گردید.