چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات، شهریور ماه ۱۳۸۷

چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

4th International Physical Asset Management Conference

چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۷ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا برگزار گردید.