چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات شهریور 87

چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

4th International Physical Asset Management Conference

چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۷ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار گردید.