چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات، شهریور ماه 87

چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

4th International Physical Asset Management Conference

چهارمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۷ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار گردید.