بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ماه 99

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

23rd annual congress of iranian society of optometry

پوستر بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی اپتو متری ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره

اپتومتری کودکان و آمبلیوپی
اپتومتری افراد مسن و کم بینایی
دید دو چشمی
قرینه و لنزهای تماسی 
پریمتری و نرواپتومتری 
پاراکلینیک بینایی 
الکتروفیزیولوژی بینایی
ساخت تخصصی عینک طبی