بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ماه ۱۳۹۹

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

23rd annual congress of iranian society of optometry

پوستر بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی اپتومتری ایرانانجمن علمي اپتو متري ايران در شهر تهران برگزار گردید.