بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

The 21st National Congress of Iranian Optical Scientific Society

پوستر بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی اپتومتری ایرانانجمن علمي اپتومتري ايران در شهر تهران برگزار گردید.