بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ماه ۱۳۹۸

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

22th National Congress of the Iranian Optical Scientific Society

پوستر بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی اپتومتری ایرانانجمن اپتومتري ايرانتشكل هاي اپتومتري سراسر كشور و گروه اپتو متري دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، شهيد بهشتي، مشهد، زاهدان در شهر تهران برگزار گردید.