سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۱

سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

Third National Biennial Congress of Industrial and Organizational Psychology

پوستر سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.