سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

Third International Conference on Research in Humanities

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پژوهشي برين سازان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی