دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی، مرداد ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پژوهشي برين سازان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی