پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران

The 5th Iranian Neonatal Health Congress

پوستر پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران

پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،انجمن علمی پزشکان نوزادان ایرانانجمن پزشكان نوزادان ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران،اداره كل سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران برگزار گردید.