اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

1st Iranian Mining Technologies Conference

اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران