اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

1st Iranian Mining Technologies Conference

اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران