ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها"، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها"

The 6th International Conference of Developing International Higher Education: opportunities and challenges

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها"

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها" در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،انجمن «آموزش عالی» ایرانانجمن آموزش عالي ايران در شهر مشهد برگزار گردید.