همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، اسفند ماه ۱۳۸۷

همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی

همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۷ توسط ،انجمن «آموزش عالی» ایرانانجمن آموزش عالي ايراندانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.