دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

The Second International Conference of the Iranian Higher Education Association

پوستر دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،انجمن «آموزش عالی» ایرانانجمن آموزش عالي ايراندانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران