هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه، دی ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

7th international congress on critical care

پوستر هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایرانانجمن مراقبتهاي ويژه ايران در شهر تهران برگزار گردید.