ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران، دی ماه ۱۳۹۷

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران

Sixth Iranian International Health Care Congress

پوستر ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایرانانجمن مراقبتهاي ويژه ايران در شهر تهران برگزار گردید.