پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه، دی ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

5th International Health Care Congress

پوستر پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایرانانجمن علمي مراقبتهاي ويژه ايران در شهر تهران برگزار گردید.