یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، شهریور ماه ۱۳۹۰

یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ توسط ،انجمن جغرافیائی ایرانانجمن جغرافيايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران