یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ توسط انجمن جغرافیایی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران