نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، آذر ماه ۱۳۹۲

نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

1st National Conference on Industrial Engineering & Sustainable Management

پوستر نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان در شهر اصفهان برگزار گردید.