سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

Third Conference on Industrial Engineering, Economics and Management

پوستر سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت