دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

Second Padua Industrial, Economic and Management Conference of Padua, Italy

پوستر دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت