دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵، آبان ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵

2nd ICTCK2015 International Congress on Technology, Communication and Knowledge

پوستر دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵

دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵ در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵